Tuotteistaminen on osa menestyvän teknologian luonnollista elinkaarta. Tuotteistamisen avulla teknologiasta pyritään saamaan kannattavaa ja käyttäjän näkökulmasta toimivaa. Autoja rakennetaan alusta asti enää vain harrastelijapiireissä. Sama koskee entistä useammin myös verkkopalveluita.

Verkkovuosikertomus on yksi esimerkki verkkopalvelusta, joka on mahdollista ja järkevää tuotteistaa. Toiminnalliset ja sisällöntuotannolliset vaatimukset ovat eri yritysten vuosikertomusten välillä hyvin yhtenäiset. Toisaalta palvelut sisältävät joitain teknisesti vaativia erityisominaisuuksia, joiden kehittäminen vaatii merkittävää tuotekehitystä. Ominaisuudet ovat myös sellaisia, että niitä tarvitsee jopa maailmanlaajuisesti tarkasteltuna suhteellisen pieni käyttäjäkunta. Näin ollen valmiita komponentteja ei ole saatavilla esimerkiksi tunnettuihin avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiin. Verkkovuosikertomusten erityisominaisuuksia on hyvä tarkastella niin sisällöntuottajan, asiakkaan kuin loppukäyttäjänkin näkökulmasta. Seuraavassa joitain keskeisimpiä havaintoja, jotka meillä Media Cabinetissa ovat ohjanneet verkkovuosikertomuksen tuotekehitystä.

Responsiivista dataa

Responsiivisuus tarkoittaa lyhyesti kuvattuna näytön kokoon mukautuvia käyttöliittymiä. Koska netin käyttäjistä yhä useampi selailee verkkosivuja vaihtelevan kokoisilla ruuduilla – esimerkiksi kännykällä tai tabletilla – on responsiivisuudesta tullut tärkeä ominaisuus myös verkkovuosikertomuksissa. Verkkovuosikertomuksissa erityisen teknisen haasteen muodostaa runsas taulukoiden käyttö. Taulukot ovat responsiivisuuden suhteen vaikeita, koska niitä ei ole mahdollista kaventaa sopimaan pienimpiin näyttöihin ilman, että luettavuus kärsii merkittävästi. Oikealla teknologialla ongelma on kuitenkin mahdollista ratkaista ja tarjota hyvä käyttökokemus eri kokoisille näytöille. Käytettyjä tekniikoita ovat muun muassa vieritettävät taulukot lukituilla otsikkosarakkeilla sekä taulukoiden suurentaminen tarkempaa tarkastelua varten. Taulukoihin kiinteästi liittyy myös niiden visualisointi erilaisiksi graafeiksi. Graafeja on mahdollista esittää kuvina, mutta sellaisina ne soveltuvat huonosti responsiiviseen käyttöön, koska kuvat suunnitellaan aina tiettyyn kokoon. Huomattavasti parempi ratkaisu on piirtää graafit skaalautuvassa vektorimuodossa. Vektorimuoto mahdollistaa saman graafin esittämisen jokaiselle näytölle parhaiten sopivassa koossa.

Tietoturva ja muuttumattomuus

Koska vuosikertomuksen sisältö on luonteeltaan salattua julkaisuajankohtaan asti, on pääsy sivustolle ja sen hallintajärjestelmään sallittava vain sisällöntuotantoon osallistuville henkilöille. Tämä edellyttää useimmiten vähintään kaksitasoista suojausta, joka muodostuu verkko-osoitteeseen perustuvasta rajauksesta ja salasanasuojauksesta. Myös tiukemmat, esimerkiksi vaihtuvaan avainlukulistaan perustuvat suojaukset ovat mahdollisia. Luonnollisesti myös kaikki käytetyt tietoliikenneyhteydet on suojattava. Julkaisuajankohta muuttaa tiedon salatusta julkiseksi ja muuttuvasta muuttumattomaksi. Tästä hetkestä eteenpäin tuotteen on varmistettava ja tarvittaessa estettävä tiedon muuttuminen sivustolla. Tärkeä ominaisuus voi myös olla mahdollisuus luoda sivustosta täysin käyttökelpoinen arkistoitava kopio. Arkistoitava HTML-versio voi myös toimia esimerkiksi PDF-versiota paremmin mobiiliapplikaation sisältönä.

Brändin ehdoilla

Verkkovuosikertomukset ovat työkaluja brändin rakentamiseen ja hallintaan. Teknisesti ne ovat yhdistelmä pitkälle tuotteistettua teknologiaa ja mukautuvuutta. Esimerkiksi erilaiset tilastot esitetään entistä useammin interaktiivisina kuvaajina tai infograafeina. Graafit voidaan luoda automaattisesti taulukkomuotoisesta datasta, mutta niiden ulkoasu ja käyttäytyminen on voitava muokata tarkasti tukemaan asiakkaan brändiä. Lisäksi kaikkien graafisten elementtien on toimittava laadukkaasti eri päätelaitteilla sekä myös painettuna vuosikertomuksena. Brändäys asettaa lukuisia vaatimuksia käytetylle teknologialle ja haasteita tuotteistukselle. Erityistä huomiota on käytettävä tuotekehityksessä siihen, että kaikki sivuston komponentit on mukautettavissa tukemaan asiakkaan ilmettä.

Talousinformaation erityisvaatimukset

Verkkovuosikertomuksen yksi keskeisimpiä tavoitteita on esittää tilikauden keskeiset tunnusluvut ymmärrettävällä tavalla. Asiakkaan käyttämistä järjestelmistä riippumatta talousinformaatio on aina saatavilla taulukkomuodossa, kansankielellä Exceleinä. Verkkovuosikertomuksissa taulukot on voitava tuoda sivustolle sisällöltään muuttumattomina, mutta sivuston ilmeeseen ja päätelaitteille parhaiten sopivassa muodossa. Taulukoiden tuonti, automaattinen jakaminen itsenäisiksi taulukoiksi ja helppo päivitettävyys on yksi verkkovuosikertomuksen tärkeimmistä ominaisuuksista. Tuotteen on mahdollistettava Excel-taulukon päivittäminen missä tahansa sisällöntuotannon vaiheessa ilman, että asiakkaan tai sisällönsyöttäjän tarvitsee huolehtia siitä, että tieto päivittyy oikein jokaiselle sivulle. Sisällöntuotantoon osallistuu useita henkilöitä ja taulukoista voidaan käsitellä useita eri versioita, mutta julkaisuhetkellä tiedon oikeellisuudesta on oltava ehdoton varmuus. Oikeellisuuden varmistamiseksi tuotteen on hyvä tarjota automatisoituja ominaisuuksia taulukoiden ristiin vertailemiseksi, riittävät logitiedot sisällöntuotannon tapahtumista sekä hyvän versionhallinnan muutosten jäljittämiseksi.

Työkalut sisällön hallintaan

Verkkovuosikertomuksen sisällön hallinta eroaa perinteisestä verkkopalvelusta ainakin kahdella tapaa: valtava määrä sisältöä on voitava tuoda järjestelmään lyhyessä ajassa ja sisältöä on voitava muokata samanaikaisesti sekä webin että printin ehdoilla. Työkaluissa tämä näkyy siten, että esimerkiksi sivuhierarkian luomisen on oltava nopeaa. Hierarkia on myös voitava helposti monistaa eri kieliversioita varten. Sisällön muotoiluun käytetyn työkalun on mahdollistettava tarkka esikatselu, mielellään sekä webin että printin näkökulmasta. Lisäksi sisältöä on voitava hallita esimerkiksi sivutusten ja palstoitusten osalta perinteistä verkkosivustoa tarkemmin. Myös käytettävyysvaatimukset ovat kovat. Sisällöntuottajat saattavat käyttää tuotetta ensimmäistä kertaa, joten sen omaksumisen on oltava nopeaa. Hyvä käyttökokemus tukee myös nopeaa sisällöntuotantoa.

Verkkovuosikertomuksen sisällön hallinta eroaa perinteisestä verkkopalvelusta ainakin kahdella tapaa: valtava määrä sisältöä on voitava tuoda järjestelmään lyhessä ajassa ja sisältöä on voitava muokata samanaikaisesti sekä webin että printin ehdoilla.

Identtiset kieliversiot

Verkkovuosikertomusten kieliversiot julkaistaan useimmiten identtisellä sisältörakenteella. Tästä syystä tuotteen on tarjottava helppo tapa yhdistää sivujen eri kieliversiot keskenään. Tämä helpottaa myös sisällönsyöttäjien sekä asiakkaan roolia, kun siirtyminen saman sivun eri kieliversioiden välillä on yhden linkin takana.

Verkosta painoon ja tabletteihin

Verkkovuosikertomukset ovat osittain syrjäyttäneet painetut vuosikertomukset ja painopiste on yhä useammin digitaalisessa julkaisussa. Oikealla teknologialla painettu vuosikertomus voidaan kuitenkin saada verkkovuosikertomuksen sivutuotteena. PDF-muotoisen vuosikertomuksen automaattinen muodostaminen on ollut yksi tärkeimmistä verkkovuosikertomuksen kehityshaaroista. Jo olemassa olevalla teknologialla on mahdollista luoda tyylikkäästi taitettu PDF-muotoinen vuosikertomus painoa tai esimerkiksi tablettijulkaisua varten. PDF-versio voidaan luoda täydellisenä vuosikertomuksena tai siten, että käyttäjä poimii verkkovuosikertomuksesta haluamansa sivut PDF-vuosikertomukseen erityisellä työkalulla. PDF-versio sisältää myös tuen esimerkiksi sisällön palstoitukselle, automaattiselle sivutukselle ja sisällysluettelolle, painokelpoisille kuville ja kaikille sivustolla käytetyille graafisille elementeille, esimerkiksi kaavioille.

Tuotteistettu tulevaisuus

Vuosikertomukset ovat muuttuneet valtavasti vain muutaman vuoden aikana. Verkkovuosikertomus oli aluksi vain lisäarvoa painetun vuosikertomuksen rinnalla. Nyt verkko on yhä useammin ensisijainen julkaisukanava. Digitalisoituminen kiihtyy ja painopiste siirtyy yhä enemmän verkkoon ja mobiilialustoille – kaikessa vuosiraportoinnissa. Tulevaisuus tukee tuotteistamista, jos tuotekehitys pystyy ennakoimaan muutosta. Esimerkiksi tabletit soveltuvat laitteina erinomaisesti erilaisten vuosiraporttien tarkasteluun. Sormieleet helpottavat navigointia ja mahdollisuus zoomata taulukoihin tai infograafeihin helpottaa tiedon tarkastelua. Jos sisältö on lisäksi selattavissa viiveettömästi, on ero käyttökokemuksessa perinteiseen verkkojulkaisuun jo huomattava. Vuosikertomusten julkaiseminen applikaatioina voikin olla tuotteistamisen seuraava aalto.

Verkkopalveluiden tuotteistuminen on kannatettava trendi. Se parantaa verkkopalveluiden laatua, mikä on sekä tilaajan että loppukäyttäjän mieleen.

Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän vastuullisuutta suhteessa sidosryhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tästä syystä vuosikertomusten rinnalle on syntynyt tarve julkaista myös muita raportteja, kuten osavuosikatsauksia ja yhteiskuntavastuuraportteja. Tuotteistaminen voi osaltaan helpottaa tätä, tarjoamalla yhtenäisen alustan yrityksen kaikkeen julkiseen raportointiin. Verkkopalveluiden tuotteistuminen on kannatettava trendi. Se parantaa verkkopalveluiden laatua, mikä on sekä tilaajan että loppukäyttäjän mieleen. Pitkällä tähtäimellä tuotteistettu verkkopalvelu on myös aina yhden tilaajan ehdoilla rakennettua palvelua edullisempi vaihtoehto – kaikille osapuolille.

Tilaa Statement-uutiskirje

Share This